Teamontwikkeling

In de teamsessies transformeren wij uw team in een topteam, dat gebruikmaakt van elkaars kwaliteiten, met het vermogen om constructieve discussies aan te gaan, met een concreet jaarplan, commitment, accountability en duidelijke afspraken over gedrag.

In de teamsessies werken we onder meer aan het (verder) opbouwen van: vertrouwen, het vermogen om constructieve discussies aan te gaan, commitment en accountability. Daarbij maken we gebruiken van diverse werkvormen, waarbij de input vanuit de persoonlijke intakegesprekken en uitkomsten van een quickscan van team(dis)functies als leidraad dient.

De teamleden passen de verworven inzichten meteen concreet toe en ontwikkelen gezamenlijk een heldere visie (een aansprekend, inspirerend, enthousiast makend beeld) van wat zij werkelijk willen bereiken, waarbij zij onder ogen zien wat hen wezenlijk belemmert om die belemmeringen te kunnen doorbreken.

Daarbij identificeren zij gezamenlijk bestaande, gewenste en nog te ontwikkelen teamkenmerken op het niveau van: missie, identiteit, waarden, overtuigingen, competenties, gedrag en daaruit voortvloeiende tastbare resultaten die men wil bereiken. Een nieuwe situatie die men zelf tegelijkertijd realistisch én inspirerend vindt, concreet gemaakt in een teamplan met daarin de gewenste, afgesproken attitude en de belangrijkste doelen.


Team Integratie Sessies

Gedurende de uitvoering van het programma kennen we opvolgsessies van telkens 1 dagdeel. In deze Team Integratie Sessies (TIS) staan we stil bij de bereikte resultaten, de inzichten die voortkomen uit de afgelopen periode, de te nemen acties en mogelijke aanscherping die nodig is. Tevens staan we stil bij het acteren van de teamleden en hun eigen houding, gedrag, acties en resultaten. Zij leren zich op de toekomst te richten en komen steeds meer op één lijn (alignment) door telkens waardevolle lessen uit het verleden te trekken en die mee te nemen. De discussies hierover leveren het inzicht, de energie en de inspiratie, én de nieuwe concrete acties voor de eerstvolgende periode.


Persoonlijke- en team ontwikkelingsthema’s

Vanwege het in onze ogen belang van een goede balans binnen het programma tussen enerzijds teamontwikkeling en anderzijds persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie, zijn dit enkele thema’s die een plek zullen hebben binnen het programma:

Effectieve besluitvorming

Conflicthantering

Teameffectiviteit: wat is mijn sterkste gedrag binnen het team en wat is mijn meest beperkende?

Defensiestrategieën

Omgaan met veranderingen

Nemen van verantwoordelijkheid

Verbindende communicatie

Omgangsvormen (gewenste en ongewenste)

Een optimaal resultaat wordt gewaarborgd door één jaar lang consequente en betrokken begeleiding, waarbij de voortgang in resultaten voortdurend voor iedereen zichtbaar worden gemaakt.

Groepsgrootte: 8-12.